Chips & Batatas Palhas

Batata Palha Extra Fina Yoki 120g
R$ 6,29 /un. 6.29 BRL sáb
Batata Palha Tradicional Yoki 120g
R$ 6,29 /un. 6.29 BRL sáb
Batata Sour Cream Lay's Elma Chips 86g
R$ 8,99 /un. 8.99 BRL sáb
Batata Tradicional Lay's Elma Chips 86g
R$ 8,99 /un. 8.99 BRL sáb
Batatinha de Queijo Pringles 120g
R$ 12,98 /un. 12.98 BRL sáb
Batatinha Original Pringles 114g
R$ 10,99 /un. 10.99 BRL sáb
Batatinha Ruffles Elma Chips 145g
R$ 11,99 /un. 11.99 BRL sáb
Batatinha Ruffles Elma Chips 57g
R$ 4,99 /un. 4.99 BRL sáb
Batatinha Ruffles Elma Chips 96g
R$ 8,99 /un. 8.99 BRL sáb
Salgadinho Doritos 96g
R$ 6,99 /un. 6.99 BRL sáb
Salgadinho Doritos Elma Chips 55g
R$ 5,99 /un. 5.99 BRL sáb